Български езикАнглийски езикНемски езикРуски език
Начало
За нас
Продукти
Галерия
Контакти
 
Tyxo.bg counterTyxo.bg counter
 
стълб, стълбове за осветление, полигонални стълбове, телескопичен стълб, стомано-тръбен стълб, градински стълб, чугунен стълб, уличен стълб за осветление, стоманен стълб за осветление, многотръбни стълбове, горещо поцинковани стълбове, стълбове за парково осветление, улично led осветление
     
ITD Systems Co., Ltd
Web site: www.itdsys.com
Tel: +359 / 32 / 58 50 41
Copy Right © 2010
E-mail: office@itdsys.com
   
Tel: +359 / 885/ 20 94 20

„АЙ ТИ ДИ СИСТЕМС“ ЕООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0206-C01

Развитие на управленския капацитет на „АЙ ТИ ДИ Системс” ЕООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/

Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на „АЙ ТИ ДИ СИСТЕМС“ ЕООД, чрез инвестиции във въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/.

Специфичните цели на проекта са да увеличим производителността, приходите от продажби и обема на износа на стоки и услуги, реализиран от „АЙ ТИ ДИ СИСТЕМС“ ЕООД.

Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим управленския капацитет и растеж на „АЙ ТИ ДИ СИСТЕМС“ ЕООД. Това пряко ще допринесе за повишаване на административния, производствен и технически капацитет, експортния ни потенциал, производителността, приходите от продажби като микро предприятие, в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични софтуерни решения ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП ИК за растеж на предприятията.

„АЙ ТИ ДИ Системс” ЕООД с предмет на дейност „Механично обработване на метал“ е специализирана в производство на метални изделия – метални стълбове и тела за улично осветление.

С настоящото проектно предложение „АЙ ТИ ДИ Системс” ЕООД планира да внедри система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/, която ще обхване всички работни процеси в компанията.

Към настоящия момент производствените мощности на „АЙ ТИ ДИ Системс” ЕООД са натоварени на 100 %. Производственият капацитет на компанията е достигнал пълния си обем. Това налага ръководството на фирмата да намери решение на ситуацията, така че да осигури възможност за удовлетворяване на постоянно установеното нарастващо търсене на продукцията на „АЙ ТИ ДИ Системс” ЕООД. Ето защо, след извършен анализ и оценка на потребностите на фирмата, се спира на въвеждането на ERP система в производството, която ще оптимизира процесите в предприятието и ще осигури така необходимия, технически, производствен и административен капацитет силно необходими на компанията с оглед постигане на целите ѝ.

Въвеждането на ERP система в предприятието, непосредствено ще доведе до:

Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с не по-малко от 20 %.

Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта с не по-малко от 30%.

Нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта с не по-малко от 12%.

Очаквани резултати вследствие на изпълнението на проекта: РАЗВИТ УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП В „АЙ ТИ ДИ Системс” ЕООД, чрез въведена ERP система, специално разработена за производството на компанията. Благодарение на внедряването на системата ще бъдат подобрени следните процеси: процес на планиране и вземане на решения, процес на организация на ресурсите, процес на организация на производствения процес, процес на реализация на продуктите и процес на интернационализация на продуктите.
Обща стойност на проекта е 279 000.00 лв., от които 166 005.00 лв. европейско и  29 295.00 лв. национално съфинансиране.


"АЙ ТИ ДИ СИСТЕМС" ЕООД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0202-C01 - Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "АЙ ТИ ДИ Системс" ООД.
Обща цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността и експортния капацитет на "АЙ ТИ ДИ Системс" ООД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично оборудване.
Специфичните цели на проекта са да увеличим производствения капацитет, качеството и ефективността на производство чрез въвеждане на съвременни производствени технологии.

Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим производствените процеси и да повишим производствения капацитет. Това пряко ще допринесе за повишаване на експортния ни потенциал,  в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични машини ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“  на ОП ИК за растеж на предприятията.

„АЙ ТИ ДИ Системс” ООД с предмет на дейност „Механично обработване на метал“ е специализирана в производство на метални изделия – метални стълбове и тела за улично осветление, и двете с пряко приложение в спортни и рекреативни обекти, и съоръжения. „АЙ ТИ ДИ Системс” ООД има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, за да разшири позициите си на международни пазари. Предприятието експлоатира физически и морално остарели производствени мощности, които не са достатъчно ефикасни и водят до висока трудоемкост, суровиноемкост и нестабилни параметри на производствените процеси. За да отговори на тези потребности, проектът предвижда закупуване нови ДМА. Машините ще увеличат капацитета, ще засилят експортния потенциал и ще осигурят прецизни производствени параметри, които ще подобрят ресурсната ефективност и ефикасността в производствения процес и ще намалят разходите на единица продукция.  Очакваните резултати по проекта са: подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, намаляване на производствените разходи и увеличаване на производствения капацитет. Проектът е насочен към изпълнение на следните дейности: подобряване на производствените процеси, подобряване на съществуващите продукти и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Обща стойност на проекта е 322 547.00 лв., от които 191915,47 лв. европейско и  33867,44 лв. национално съфинансиране."


25.12.2015 г